Rezident evilبه روز رسانی می شود .

   
نام نویسنده:
 پنجشنبه 29 مرداد 94 ساعت: 12:50:51


Rezident evil hdاخیرا توسطYoshiaki Hirabyashiمعرفی شد ،که البته رهبری پروژه یrezident evil 2 hdنیزبرعهده ی این فرد خواهد بود .
Rezident evil hdنظربخش قابل توجهی ازمخاطبان را به خود جلب کرده است . به نظرمی رسدrezident evil 2 hdنیز همین ساختار را داشته باشد . با درنظرگرفتن نبود تریلراین بازی،انتظار ما این است که سال بعد نیز شاهد انتشارآن نباشیم .

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید