آیا دسترسی به شبکه‌ی اینترنت اهمیتی دارد؟

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
در این مورد کشود هند تنها نیست؛ در سوریه اینترنت به عنوان صلاحی برای جنگ استفاده می‌شود. به این ترتیب قطع ارتباطات میتواند نقش مهمی در کشمکش‌ها بازی ‌کند. به عنوان مثالی دیگر میتوان گفت که در جمهوری دموکراتیک کنگو هم به دلایل دولتی، ارتباط و دسترسی گروهی از معترضان به شبکه‌های ارتباطی قطع شد. در این زمینه برخی افراد معتقد هستند که چنین شرایطی تنها برای کشورهای توسعه‌نیافته می‌تواند رخ دهد؛ اما این تصور درست نیست چرا که در کشورهای پیشرفته‌ای مثل آلمان، انگلستان و آمریکا هم، تا به حال چنین وضعیت مشابه‌ای رخ داده است.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید