چگونه Let’s Chat را بر روی سرور شخصی مجازی ابونتو نصب کنیم

   
نام نویسنده:
 سه شنبه 21 مهر 94 ساعت: 07:15:00

در این نوشته می خواهیم طریقه نصب نرم افزار Let’s Chat را بر روی سرور مجازی ابونتور 14.04 آموزش دهیم. Let’s chat یک برنامه چت با میزبانی خود سیستم برای تیم های کوچک می باشد که بر روی Node.js و MongoDB اجرا می شود. این راهنما بر روی توزیع های دیگر سرور مجازی لینوکس نیز کار می کند ولی در اینجا بر روی سرور مجازی ابونتو 14.04 تست شده است.
از طریق SSH به VPS خود وارد شوید.

ssh user@vps

سیستم را بروز کرده و بسته های لازم را نصب کنید.

[user]$ sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade[user]$ sudo apt-get install software-properties-common git build-essential

Node.js را نصب کنید.
در اینجا آخرین نسخه از nodejs را از طریق مخزن Chris Lea’s نصب می کنیم.

[user]$ sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js[user]$ sudo apt-get update[user]$ sudo apt-get install nodejs

MongoDB را نصب کنید.
آخرین نسخه از این پایگاه داده را نیز از مخزن رسمی MongoDB نصب می کنیم.

[user]$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 7F0CEB10[user]$ echo 'deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/ubuntu-upstart dist 10gen' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb.list[user]$ sudo apt-get update[user]$ sudo apt-get install -y mongodb-org

اکنون Let’s Chat را نصب خواهیم کرد.
یک دایرکتوری ریشه برای Let’s Chat ایجاد کرده و با استفاده از این دستورات مخزن گیت از گیتهاب را به سیستم خود بیاورید.

[user]$ git clone https://github.com/sdelements/lets-chat.git ~/lets_chat[user]$ cd ~/lets_chat[user]$ npm install 

زمانی که نصب پایان پذیرفت، با دستور زیر Let’s Chat را اجرا کنید.

[user]$ node start

اگر پیام زیر را مشاهده کنید، در این صورت موفق به نصب Let’s Chat شده اید.

Nikkhah126


فرآیند را می توانید با Control-c متوقف کنید و در صورتی که بخواهید این برنامه همیشه در حال اجرا باشد می توانید از Forever استفاده کنید. برای نصب Forever دستور زیر را تایپ کنید.

[user]$ sudo npm install forever -g

حال با استفاده از Forever، برنامه Let’s Chat را شروع کنید.

[user]$ cd ~/lets_chat[user]$ forever start app.js

نصب و پیکربندی Nginx
آخرین نسخه Nginx 1.8 از طریق مخزن های پیشفرض ابونتو در دسترس نیست، بنابراین باید Nginx/stable را به مخزن شخصی اضافه کنید، سیستم را بروز کرده و سپس بسته nginx را نصب کنید.

[user]$ sudo add-apt-repository ppa:nginx/stable[user]$ sudo apt-get update[user]$ sudo apt-get install nginx

حال یک سرور Nginx جدید، با استفاده از دستورات زیر ایجاد کنید.

[user]$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/lets_chat
server { server_name lets_chat; listen 80; access_log /var/log/nginx/lets_chat-access.log; error_log /var/log/nginx/lets_chat-error.log; location / { proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header Host $host; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection 'upgrade'; proxy_cache_bypass $http_upgrade; proxy_pass http://127.0.0.1:5000; } }

بلاک سرور را با ایجاد یک لینک نمادین فعال کنید:

[user]$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/lets_chat /etc/nginx/sites-enabled/lets_chat

پیکربندی Nginx را تست کرده و سرور را دوباره شروع کنید.

[user]$ sudo nginx -t[user]$ sudo service nginx restart

حال می توانید مرورگر خود را باز کرده و آدرس Let’s chat را تایپ کنید.

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید