دستگاه های بیسیم Ruckus پلتفرم SmartZone جدیدی را برای Wi-Fi های شرکت ها ارایه نموده است

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
Ruckus محصولات بی سیم هوشمند تولید می کند، این محصولات دسته ای از فناوری هایی هستند که میزان قابلیت اعتماد و دامنه ی سیگنال های بی سیم را بهبود می بخشند. این فناوری ها ارایه ی مجوز را هوشمند تر نموده، امنیت و کنترل دسترسی را بهبود بخشیده، کنترل سیگنال را به صورت تطبیقی انجام داده از Hotspot 2.0 پشتیبانی نموده و کیفیت سیگنال را بهبود می بخشند. Ruckus چندین نقطه ی دست رسی و کنترل کننده هایی برای تحقق ایده ی Wi-Fi هوشمند فراهم نموده است.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید