نقش مدیریت گردشگري درکاهش فقردر جامعه

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
گردشگري تأثير فراواني در ابعاد اقتصادي،فرهنگي و سياسي کشور مي‌گذارد. گردشگري اشتغال ايجاد مي‌کند،سرمايه‌هاي اقتصادي را به جريان مي‌اندازد،به دنبال‌ افزايش تقاضا براي سفر به داخل کشور امنيت داخلي را افزايش مي‌دهد و به مشروعيت‌ سياسي در سطح بين المللي مي‌انجامد و امروزه سفر نه اسباب تفريح و سرگرمي که به‌ تدريج به ابزار شناخت و آگاهي زندگي مردمان،تفاهم با ديگران،و فراتر از آن به‌ شناخت جهان پيرامون،حقايق آن و غناي بينش و نگرش آدميان به مفاهيم زندگي‌شان‌ تبديل شده است. در اين تحقيق بدنبال بررسي اين سوال هستيم که آيا فقر مي تواند بر ميزان ورود گردشگر تاثير گذار باشد و بالعکس؟ به همين منظور از چهار شاخص فقر، ضريب جيني، نرخ بيکاري، توسعه منابع انساني که هر کدام به گونه مستقيم و يا غير مستقيمي به منظور بيان وضعيت رفاه در جوامع معرفي گشته اند استفاده نموديم و رابطه هر يک از اين موارد با ميزان ورود گردشگر به کشور مورد بررسي قرار داديم. نتايج بررسي روابط بين اين شاخص ها نشان داد که رابطه معني داري بين شاخص فقر و نرخ بيکاري با ميزان ورود گردشگر به کشور وجود دارد. حال آنکه وجود رابطه بين شاخص هاي توسعه منابع انساني و ضريب جيني با ميزان ورود گردشگر تاييد نگرديد.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


  • امیر
    2016-05-14 21:07:34

    عالی بود احسنت

    پاسخ دادن
شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید