VS 2015 WPF و Forms Live خیلی درمورد ++Cمطمئن نیستند.

   
نام نویسنده:
 شنبه 24 مرداد 94 ساعت: 04:30:57


برای مثال، گذارش شده که پروژه های انجام شده توسط ++ Cبا 2015VSدر کامپایل شکست خورده است، چرا که ++ Cبه صورت پیش فرض نصب نشده بود. # Cو VBبه صورت پیش فرض نصب شده اند و شما نمی توانید از دست آن ها راحت شوید. از طرف دیگر، شما باید ++ Cرا به عنوان نصب سفارشی انتخاب کنید. تا پیش از این نسخه، ++ Cبخشی جدایی ناپذیر از نصب Visual Studioبوده است و هیچ اخطاری در مورد این که این بار نخواهد بود داده نشد.
درحالی که این مساله بسیار جزئی است، خبرهای زیادی در مورد تغییرات می دهد. زمانی نه چندان دور ++ Cبا تبدیل COMبه عنوان پایه WinRTدوباره احیا شد،++Cو + + Cسامان دهی شده زبان های انتخابی بودند. ++ Cویژگی های جدید خوب و درخشانی در Visual Studio 2015کسب کرده است، پس به نظر نمی رسد که Microsoftبخواهد آن را کلا حذف کند، اما تاکید روی این برنامه دیگر وجود ندارد. البته می تواند این تغییر را معقول دانست، چرا که همه کاربران ++ Cرا نمی خواهند و نصب نکردن آن به صورت پیش فرض باعث می شود فضای خالی دیسک زیادی برای شما باقی بماند. با این وجود، همه کاربران VSبرنامه نویس # Cیا VBنیستند و شما نمی توانید این برنامه ها را حذف کنید.
یکی از جزئیات دیگر روشی است که WPFجلب توجه کرد. اصلاحات چشمگیر نیستند اما نشانه هایی از حرکت رو به جلو می باشند. در حال حاظر WPF ،Windowsکودک شفاف (transparent child windows)  را پشتیبانی می کند تا شما بتوانید Windowsغیر مستطیلی را ایجاد کنید. توجه داشته باشید که فقط روی Windows 8.1یا بالاتر عمل می کند.
در اضافه شما می توانید حال با صفحه نمایش ها با رزلوشن بالا – DPIبالا- کار کنید. که حال با مانیتور های متعدد با تنظیمات DPIمتفاوت عمل می کند، که بر اساس این که روی کدام مانیتور چیزی در حال پخش است سازگاری را ایجاد می کند ، همچنین بر اساس تنظیمات DPIمکان نمای صحیح را بارگذاری می کند.
سرانجام پشتیبانی لمسی با استفاده از رویکردی که در اپلیکیشن های Windows Universalاستفاده شده است، ارتقا داده شد.
فعالیت دوباره WPFعالی است، اما چیزی که جالب تر است این است که  Forms Windowsنیز به روز رسانی شده اند تا صفحه نمایش های با DPIبالا را پشتیبانی کند. این مساله برای WPFمثل یک شمشیر دو لبه است چرا که پشتیبانی DPIبالا شایع ترین دلیل برنامه نویسان برای تغییر از Formsبه WPFمی باشد. Windows Formsمدتی است که در حالت فقط- تعمیراتی است، اما پشتیبانی DPIبالا پروژه ای است که با فریم ورک .NET 4.5.2شروع شد و حال قابل آماده استفاده در .NET 4.6.می باشد.
از دیگر تکنولوژی های NET. که به روز رسانی شده اند، می توان به WCF ( بنیاد ارتباطی Windows) ، که حال پشتیبانی گسترده SSL ( امنیت لایه انتقال) و اتصالات HTTPمنتخب را شامل می شود، Windows Workflow،ADO.NETو غیره اشاره کرد.
سیاست های اخیر Microsoftچیزی است که برنامه نویسان را نگران کرده است. هنوز مشکلی نیست که به طور کامل حل شده باشد، اما به وجود آمدن تکنولوژی های منبع باز Microsoftو دوباره آمدن پروژه های جدید قدمی در مسیر درست است.
خیلی چیزها حال به این بستگی دارد که اصلاحاتی که درمورد Windows 10تا چند روز دیگر داده می شود را چگونه بیابیم.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید